ارتباط با ما

آدرس: قزوین - ابتدای خیابان شهید سلیمانی

شماره تماس: >33892000 - 028

شماره پیامکی:00000000

شماره فکس: 33682895 - 028

کدپستی:  3416413155

آدرس الکترونیکی: INFO@OSTANQAZVIN.IR

ارتباط با ما