مناقصات و مزایدات

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 

در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات غیر محرمانه و همچنین شفاف سازی معاملات، اطلاعات معاملات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به شرح زیر، در اختیار شما قرار می گیرد.

سامانه تدارکات الکترونیک دولت
Responsive Image

مناقصات

قرارداد نقلیه 1401
قرارداد پشتیبان فناوری  1401
قرداد فضای سبز 1401
قرداد نقلیه 1400
Responsive Image

مزایدات

فروش نقلیه
عنوان جدید
فروش ضایعات 
فروش ضایعات
Responsive Image