پرسشنامه وضعیت سایت

در خصوص امکانات و تجهیزات فناوری اطلاعات شهرداری ها
عنوان جدید

پرسشنامه الکترونیک وضعیت فناوری شهرداری ها

این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
عنوان جدید

پرسشنامه اسامی فناوری اطلاعات دستگاه های اجرای استان

این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
عنوان جدید